Den kompetente bestyrelse

Udviklingen af en virksomhed afhænger af mange og forskellige faktorer. Men et forhold er fælles for virksomheder uanset marked, historik, kultur eller størrelser –  og det er værdien af at have et professionelt bestyrelsesarbejde som den øverste ledelse af selskabet.

BaadsgaardKornmaaler tilfører værdi til bestyrelser igennem

  • Bestyrelses evaluering og rådgivning
  • Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelses evaluering og rådgivning

Behovet for og karakteren af bestyrelsesrådgivning afhænger af om der er tale om en ny etablering af en bestyrelse eller styrkelse af en eksisterende bestyrelse.

BaadsgaardKornmaaler bestyrelsesrådgivning henvender sig særligt til virksomheder som ønsker at:

  • styrke deres overordnede ledelse
  • gøre virksomheden salgsklar i relation til en forestående M&A eller generationsskifte
  • internationalisere deres virksomheder igennem etablering i udlandet enten via datterselskaber eller joint ventures.

Evalueringen og rådgivningen kan opdeles således:

Bestyrelsens sammensætning og -arbejde

En effektiv bestyrelse komplementerer hinanden både fagligt og personlighedsmæssigt.

BaadsgaardKornmaaler vurderer og sammensætter bestyrelser ud fra begge kriterier.

Beskrivelse af virksomhedens behov for etablering af en professionel bestyrelse, herunder hvilke kompetencer bestyrelsen skal sammensættes af, samt definere opgaver og målet for bestyrelsen.

Arbejdet sker i et tæt samarbejde med selskabet ejere og ledelse, og behovet afhænger bl.a. af selskabets baggrund, ejerforhold, alder, størrelse, kompleksitet i forhold til produkter, fremstilling og salg.

Sikre aftale-grundlaget for bestyrelsesarbejdet og -ansvar

Udarbejdelse af kontrakt mellem selskabet og bestyrelsesmedlem, med beskrivelse af opgaven, vilkår (herunder honorar), fortrolighed, ophør mm.

Rådgivning om og tegning af forsikringer for bestyrelsesansvar.

Organisere arbejdet i bestyrelsen, herunder bestyrelsens årshjul

Klare mål for bestyrelsesarbejdet fastlægges og prioriteres, strategier evalueres og udvikles og koordinationen og en afstemning til det daglige ledelsesarbejde foretages.

Bestyrelsesarbejdet planlægges og organiseres, hvilket resulterer i et årshjul for bestyrelsen, med fastlæggelse af tidspunkter for årets arbejde og møder.

Kontinuerlig, objektiv og systematisk evaluering af bestyrelsens virke og effektivitet

Gennemførsel af en årlig evaluering af bestyrelses effektivitet, og en evaluering af de enkelte bestyrelsesmedlemmer ud fra så objektive kriterier som muligt. Dette sker ved at sammenholde bestyrelsens opstillede mål med de opnåede resultater en gang om året, samt supplere dette med et interview med de enkelte medlemmer, ejer og ledelse.

Evalueringen rapporteres, og der fremsættes forslag til justeringer efter behov. I forlængelse heraf revideres målene for det kommende års bestyrelsesarbejde.

Der kan være behov for en løbende tilpasning af arbejdet i bestyrelsen som funktion af selskabets udvikling og evalueringen, hvilket tilrettelægges i forbindelse med evalueringen.

Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer

På baggrund af ejers/ejernes ønsker om bestyrelsesmedlemmer og analysen af behov for kompetencer iværksættes en rekrutteringsproces for at finde de egnede kandidater til bestyrelsen.

Rekrutteringen sker altid i gensidig fuld fortrolighed mellem selskabet og aktuelle kandidater.

  • Egnede kandidater beskrives og resultaterne fremlægges for ejer/ledelse til udvælgelse af kandidater til interview.
  • Der gennemføres interview og sammen med ejer/ledelse udpeges de relevante bestyrelsesmedlemmer.